×
Loading in progress
  • Previous episode S01E27 - Agent To The Stars
  • Number S01E28
  • Directors Hiroto Kato, Noriyuki Abe
  • Writers Hidehito Ueda, Masashi Sogo, Satoru Nishizono
Great Teacher Onizuka

Whatever Can Go Wrong, Will Go Wrong

5K members

From getting bōsōzoku gangs to vote for Tomoko to questionable marketing ploys, Eikichi does whatever he can to make sure that Tomoko will win the contest. However, a contemptuous rival competitor undermines his efforts.

Next episode
S01E29 - Studies in High Finance

Episodes (43)

Season 1

Actors (7)

Akemi Okamura
Anko Uehara
Junko Noda
Miyabi Aizawa
Tomokazu Seki
Kunio Murai
Kousuke Okano
Noboru Yoshikawa
Ayako Kawasumi
Tomoko Nomura
Wataru Takagi
Eikichi Onizuka
Hikaru Midorikawa
Yoshito Kikuchi